Vừa qua, Nhà trường đã ban hành Công văn số 40/ĐHNN-CTHSSV ngày 25/3/2016 về việc xét miễn, giảm học phí HKII năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy theo hướng dẫn của Đại học Huế tại Công văn số 302/ĐHH-CTHSSV ngày 23/3/2016. Hiện tại, Đại học Huế đã có Văn bản số 464/HD-ĐHH ngày 22/4/2016 về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; để đảm bảo quyền lợi của các sinh viên, Nhà trường hướng dẫn việc miễn, giảm học phí cho các đối tượng chưa được hướng dẫn tại Công văn số 40/ĐHNN-CTHSSV ngày 25/3/2016. Cụ thể như sau: Chi tiết...
Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành xác nhận vay vốn cho sinh viên các khóa trong năm học 2015 – 2016. Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn của sinh viên cuối khóa, Nhà trường yêu cầu Trợ lý công tác sinh viên phối hợp cùng Cố vấn học tập các lớp khóa 9 theo dõi, phổ biến cho Ban cán sự các lớp tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp mình trong năm học 2015 – 2016 (theo mẫu đính kèm) theo thời gian, địa điểm sau: Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 48/ĐHNN-CTHSSV ngày 21 tháng 04 năm 2016 về việc chuẩn bị công tác tổ chức Hội nghị Đại biểu Công tác sinh viên định kỳ nhằm sơ kết công tác sinh viên trong 02 tháng 3-4/2016, đồng thời triển khai một số công tác trong tháng 5-6/2016. Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV định kỳ, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Nhằm sơ kết công tác sinh viên 02 tháng 3-4/2016, đồng thời triển khai một số công tác trong tháng 5-6/2016, Ban Giám hiệu Nhà trường có kế tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV. Để Hội nghị diễn ra hiệu quả, Trường yêu cầu Lãnh đạo các khoa thực hiện các nội dung sau: Chi tiết...
(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 2011/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quản lý và sử dụng Quỹ Chăm sóc sức khỏe ban đầu từ nguồn quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh và kế hoạch năm học 2015-2016 Trường tổ chức Khóa tập huấn Chăm sóc sức khỏe ban đầu về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tâm lý, tâm thần cho toàn thể sinh viên, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 955
Tổng số lượt truy cập: 11.401.234