thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-thuc-hien-nam-2025
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2025 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-x
Hội thảo Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giáo dục Ngôn ngữ là một hoạt động học thuật uy tín hàng năm do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước. Chi tiết...
thong-bao-tham-gia-hoi-nghi-tap-huan-nghien-cuu-khoa-hoc
Nhằm tạo điều kiện phát triển phong trào nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, học viên sau đại học và sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-ix-64dc95472b9d9
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2023. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2024
Đối tượng đăng ký và chỉ tiêu theo các đơn vị - Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên. - Sinh viên năm 1, 2 của năm học 2022-2023. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-tap-huan-ky-nang-viet-de-xuat-nghien-cuu-va-xay-dung-thuyet-minh-de-tai-khcn-cap-co-so
Để hỗ trợ cho sinh viên, học viên sau đại học và cán bộ - giảng viên trẻ nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế có kế hoạch tổ chức Tập huấn kỹ năng viết đề xuất nghiên cứu và xây dựng thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2023
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm học 2022-2023 và chào mừng kỷ niệm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác quốc tế (KH,CN&HTQT) có kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2023. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-ix-thong-bao-so-2
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2023. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-thuc-hien-nam-2024
Để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2024 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-te-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-ix
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ IX năm 2023 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 24-25 tháng 11 năm 2023.  Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế có kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, học viên sau đại học và sinh viên vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Chi tiết...
thong-bao-viet-bai-va-tham-du-hoi-thao-khoa-hoc-lien-truong-ve
Đơn vị đồng tổ chức: Trường ĐH Đà Lạt; Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế; Trường ĐHQT Hồng Bàng. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-viii-6302ef9a798bf
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII năm 2022 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 25-26 tháng 11 năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-nghien-cuu-khoa-hoc-sinh-vien-va-hoc-vien-cao-hoc-nam-2022
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm học 2021-2022 và chào mừng kỷ niệm thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác quốc tế (KH,CN&HTQT) có kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-dang-ky-de-xuat-de-tai-khcn-cap-co-so-thuc-hien-nam-2023
Để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2023 như sau: Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-thao-quoc-gia-nghien-cuu-lien-nganh-ve-ngon-ngu-va-giang-day-ngon-ngu-lan-thu-viii
Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII năm 2022 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 25-26 tháng 11 năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-tap-huan-huong-dan-phuong-phap-thu-thap-va-xu-ly-du-lieu
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Tập huấn Hướng dẫn phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu dành cho sinh viên và học viên sau đại học vào ngày 18 tháng 03 năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-trien-khai-nghien-cuu-khoa-hoc
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn Triển khai Nghiên cứu khoa học dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở và cấp Đại học Huế vào ngày 18 tháng 01 năm 2022. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-viet-thuyet-minh-de-tai-khcn-cap-co-so-nam-2022
Kính gửi các đơn vị, các cá nhân đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau Đại học có đề tài trong Danh mục kết quả sơ tuyển đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2022 (đính kèm) viết thuyết minh đề tài theo đúng các yêu cầu sau: Chi tiết...
sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dat-thanh-tich-cao-trong-giai-thuong-khcn-danh-cho-sinh-vien-trong-cac-co-so-giao-duc-dai-hoc-nam-2021
Giải thưởng KH&CN dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học là giải thưởng lớn được tổ chức thường niên dành cho sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học tại các trường đại học cũng như khuyến khích sinh viên nâng cao năng lực và phát huy tiềm năng nghiên cứu của mình. Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 17.273
Tổng số lượt truy cập: 13.852.378