de-an-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công bố Đề án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2023,  vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2023
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo các thông tin quan trọng đến việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2023, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-lop-boi-duong-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-danh-cho-nguoi-co-bang-cu-nhan-ngoai-ngu-tieng-anh-tieng-phap-va-tieng-trung
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học; Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nganh-su-pham-tieng-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-thi-26112022
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, ngành Sư phạm tiếng Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt thi 26/11/2022 gồm 26 thí sinh (có danh sách đính kèm). Chi tiết...
ke-hoach-tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue-dot-1-nam-2022
Căn cứ Thông báo số 213/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc tuyển sinh đại học, loại hình liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2022, nay Trường thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2022
Căn cứ Thông báo số 841/TB-ĐHNN ngày 11 tháng 10 năm 2022 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-2-nam-2022-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) đợt 2 năm 2022 cụ thể như sau: Chi tiết...
tuyen-sinh-dai-hoc-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nam-2022-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học (liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2022 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-nam-thu-nhat-k19-bo-sung-dot-1-va-huong-dan-khai-thong-tin-ho-so-truc-tuyen
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo danh sách sinh viên năm thứ nhất (K19) bổ sung đợt 1 và hướng dẫn khai thông tin hồ sơ trực tuyến, cụ thể  như sau: Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-loai-hinh-bang-dai-hoc-thu-hai-nganh-ngon-ngu-anh-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy
Trường Đại học Ngoại ngữ công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo Chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đợt thi 28/08/2022 gồm 58 thí sinh (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm). Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-hai-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học, chương trình đại học thứ 2 (song ngành) năm 2022 cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-cong-bo-diem-trung-tuyen-dot-1-tuyen-sinh-vao-he-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ công bố điểm trúng tuyển đợt 1 vào đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp TNPT năm 2022 như sau: Chi tiết...
thong-tin-de-an-tuyen-sinh-he-giao-duc-thuong-xuyen-nam-hoc-2022
Trường Đại học Ngoại ngữ thông tin về đề án tuyển sinh hệ giáo dục thường xuyên năm học 2022 của trường cụ thể như sau: (vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-hoc-cung-luc-2-chuong-trinh-dai-hoc-song-nganh
Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-ĐHH ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Giám đốc Đại học Huế về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên năm thứ hai trở lên (hoặc tổng số tín chỉ tích lũy từ 35 tín chỉ trở lên) đang học tại các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc của Đại học Huế về một số thông tin liên quan đến điều kiện xét tuyển học chương trình thứ 2 với các điểm mới như sau: Chi tiết...
tuyen-sinh-cao-hoc-dot-22022:-dai-hoc-hue-khong-xet-dieu-kien-ngoai-ngu-thu-hai-doi-voi-cac-nganh-dao-tao-ngoai-ngu
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022 số 1159/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 16/08/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-tiep-tuc-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-1-nam-2022
Căn cứ Thông báo số 214/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-tiep-tuc-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nam-2022
Căn cứ Thông báo số 213/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc tuyển sinh đại học (Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-dai-hoc-loai-hinh-lien-thong-tu-trinh-do-cao-dang-len-trinh-do-dai-hoc-nam-2022
Căn cứ Thông báo số 213/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc tuyển sinh đại học (Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học) năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
thong-bao-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-sinh-bang-dai-hoc-thu-hai-dot-1-nam-2022
Căn cứ Thông báo số 214/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chi tiết...
tuyen-sinh-lop-boi-duong-chung-chi-nghiep-vu-su-pham-danh-cho-nguoi-co-bang-cu-nhan-ngoai-ngu-tieng-anh-tieng-phap-va-tieng-trung
Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học; Căn cứ Thông tư số số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông; Căn cứ đề án bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm Ngoại ngữ số 342/ĐA-ĐHNN ngày 04/5/2021 và 347/ĐA-ĐHNN ngày 06/05/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh bồi dưỡng chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm các ngành Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Tiếng Trung, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 77.220
Tổng số lượt truy cập: 11.751.894