tuyen-sinh-cao-hoc-dot-22022:-dai-hoc-hue-khong-xet-dieu-kien-ngoai-ngu-thu-hai-doi-voi-cac-nganh-dao-tao-ngoai-ngu
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022 số 1159/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 16/08/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2021-61a9fd8e0183b
Căn cứ Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2021 số 1614/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 18/10/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2021
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2021 số 28/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 11/01/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-nghien-cuu-sinh-nam-2020
Căn cứ Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2020 số 15/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 07/01/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2020
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2020 số 980/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 03/07/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-1-nam-2020
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2020 số 1884/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 25/12/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành: Chi tiết...
thong-bao-tuyen-sinh-ch-lan-2-nam-2018
Xem chi tiết file đính kèm Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2014 số 542/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 10.06.2014 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2014 số 541/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 10.06.2014, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 1 năm 2014 số 1166/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 28.11.2013 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2014 số 1164/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 28.11.2013, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh lần 2 năm 2013 số 586/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 07/06/2013 và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2013 số 585/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 07/06/2013, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo kế hoạch phát hành, xử lý hồ sơ dự tuyển Nghiên cứu sinh và phát hành, xử lý hồ sơ dự thi Cao học, các lớp ôn tập tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau: Chi tiết...
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2012 của Đại học Huế số 580/TB-ĐHH-SĐH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 06/06/2012, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo bổ sung kế hoạch tuyển sinh Cao học cụ thể đợt 02 năm 2012  như sau: Chi tiết...
Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2011 của Đại học Huế số 391/TB-ĐHH-SĐH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 29/04/2011 , Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo bổ sung kế hoạch tuyển sinh Cao học cụ thể đợt 02 năm 2011  như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 27.825
Tổng số lượt truy cập: 13.852.544