Trích dẫn Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Chi tiết...
(xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Vừa qua, Nhà trường đã ban hành Công văn số 40/ĐHNN-CTHSSV ngày 25/3/2016 về việc xét miễn, giảm học phí HKII năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy theo hướng dẫn của Đại học Huế tại Công văn số 302/ĐHH-CTHSSV ngày 23/3/2016. Hiện tại, Đại học Huế đã có Văn bản số 464/HD-ĐHH ngày 22/4/2016 về hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021; để đảm bảo quyền lợi của các sinh viên, Nhà trường hướng dẫn việc miễn, giảm học phí cho các đối tượng chưa được hướng dẫn tại Công văn số 40/ĐHNN-CTHSSV ngày 25/3/2016. Cụ thể như sau: Chi tiết...
Vừa qua, Nhà trường đã tiến hành xác nhận vay vốn cho sinh viên các khóa trong năm học 2015 – 2016. Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn của sinh viên cuối khóa, Nhà trường yêu cầu Trợ lý công tác sinh viên phối hợp cùng Cố vấn học tập các lớp khóa 9 theo dõi, phổ biến cho Ban cán sự các lớp tiến hành thống kê và nộp bảng báo cáo tình hình vay vốn sinh viên của lớp mình trong năm học 2015 – 2016 (theo mẫu đính kèm) theo thời gian, địa điểm sau: Chi tiết...
Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong học kỳ II năm học 2015 - 2016, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến cho sinh viên thực hiện một số công việc sau đây (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 34/ĐHH-CTHSSV ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Đại học Huế về việc tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, nay Nhà trường thông báo cho các sinh viên có tên trong danh sách (kèm theo) thời gian và địa điểm nhận học bổng như sau: Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 799/ĐHH-CTHSSV ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Đại học Huế về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Quang Phục, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...
Thực hiện Công văn số 808/ĐHH-CTHSSV ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Đại học Huế về việc xét chọn sinh viên đề nghị nhận học bổng “Nguyễn Trường Tộ” năm học 2015-2016, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 2.276
Tổng số lượt truy cập: 13.742.637