Hướng dẫn quy trình nộp đơn xin tham dự kỳ thi phụ 28-11-2017

Quy trình xin tham dự kỳ thi phụ được thực hiện theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Nộp đơn xin hoãn thi

Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi trong trường hợp không tham dự kỳ thi kết thúc học phần.

Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi phải tuân thủ đúng các quy định của nhà trường như sau:

- Thời điểm nộp đơn: chậm nhất là 01 ngày (không kể ngày Lễ, ngày thứ Bảy và Chủ nhật) tính từ ngày thi kết thúc học phần đó.

- Nơi nộp đơn: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Mẫu đơn: sử dụng mẫu “ĐƠN XIN HOÃN THI” của nhà trường ban hành (Mẫu 1).

Bước 2: Nộp đơn xin tham dự kỳ thi phụ

Sinh viên nộp đơn xin tham dự kỳ thi phụ phải tuân thủ đúng các quy định của nhà trường như sau:

- Sinh viên vắng thi phải nộp đơn xin hoãn thi đúng quy định.

- Đơn xin tham dự kỳ thi phụ phải điền đầy đủ thông tin, được xác nhận bởi các cấp và được nộp kèm văn bản xác nhận lý do xin tham dự kỳ thi phụ phù hợp với quy chế (nếu có).

- Thời hạn nộp đơn: chậm nhất là 05 ngày (không kể ngày Lễ, ngày thứ Bảy và Chủ nhật) tính từ ngày thi kết thúc học phần đó.

- Nơi nộp đơn: Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Mẫu đơn: sử dụng mẫu “ĐƠN XIN THAM DỰ KỲ THI PHỤ” của nhà trường ban hành (Mẫu 2).

* Ghi chú: Hướng dẫn này có giá trị thay thế các hướng dẫn trước đây.


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 3.259
Tổng số lượt truy cập: 11.401.363