Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 31-12-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV, ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1255/QĐ-ĐHH ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc Phê duyệt đề án vị trí việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giai đoạn 2019-2021; Công văn số 2036/ĐHH-TCCB ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

 

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể: (Chi tiết vị trí việc làm, chỉ tiêu, tiêu chuẩn và điều kiện riêng tại PHỤ LỤC I kèm theo Thông báo này);

- Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III). Ứng viên có thể bổ sung chứng chỉ này trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

e) Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên (hạng III).

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

 

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN RIÊNG: (PHỤ LỤC I ở file đính kèm).

 

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi thực hành (trình bày tiết giảng).

- Nội dung: Ứng viên soạn bài giảng 15 tiết, sau đó bốc thăm giảng 01 tiết trong 15 tiết đã chuẩn bị. Thời gian thi mỗi người tối đa 50 phút, bao gồm thời gian giảng bài và trả lời trực tiếp các câu hỏi của Giám khảo. Ứng viên liên lạc với Ban chủ nhiệm khoa để được hướng dẫn cụ thể;

- Thời gian thi thực hành: 50 phút;

- Thang điểm thi thực hành: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi thực hành.

3. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

 

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Phiếu đăng ký dự tuyển (PHỤ LỤC II kèm theo Thông báo này, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế). Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký;

- 02 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận;

- 02 ảnh cỡ 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng).

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

b) Lệ phí xét tuyển: 500.000đồng/ứng viên (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính), nộp cùng hồ sơ dự tuyển.

c) Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển

- Thời gian: 30 ngày, từ ngày 04/01/2021 đến ngày 02/02/2021 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

- Địa điểm: Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Điện thoại: (0234) 3834777.

Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Trường, địa chỉ: www.hucfl.edu.vn.

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp thì phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định hiện hành (trừ trường hợp đi học bằng học bổng ngân sách Nhà nước, Hiệp định);

b) Bản sao chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

c) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Trường sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của Trường và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI THỰC HÀNH

1. Thời gian thi thực hành (dự kiến): Tháng 2 năm 2021.

2. Địa điểm thi thực hành: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, thành phố Huế.

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên dự tuyển xem trên trang thông tin điện tử của Trường, địa chỉ: www.hucfl.edu.vn.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.758
Tổng số lượt truy cập: 11.401.502