thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2023-2024-va-gia-han-thoi-gian-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024-lan-2
Căn cứ theo Quyết định số 2682/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc quy định mức thu, miễn giảm học phí năm học 2023-2024 cho các hệ đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, để bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2023-2024 và gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 lần 2 như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024-lan-2-doi-voi-sinh-vien-he-chinh-quy-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Thực hiện Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và Căn cứ theo Quyết định số 2682/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc quy định mức thu, miễn giảm học phí năm học 2023-2024 cho các hệ đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, để bảo đảm việc thu học phí theo đúng quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên chính quy các khóa về mức thu và kế hoạch thu học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 (được điều chỉnh theo Nghị định 97/2023/NĐ-CP) như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024-dot-bo-sung
Nhà trường đã thực hiện việc thu học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 từ ngày 11/10/2023 đến hết ngày 27/12/2023 nhưng đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí theo thông báo số 1008/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Trường. Vì vậy, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 (đợt bổ sung) như sau: Chi tiết...
thong-bao-thu-hoc-phi-hoc-ky-i-nam-hoc-2023-2024
Căn cứ theo Tờ trình số 1418/TTr-BGDĐT ban hành ngày 18 tháng 08 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đến nay vẫn chưa có văn bản chính thức nào của Nhà nước quy định về mức học phí của học kỳ 1, năm học 2023-2024. Vì vậy, để bảo đảm việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Nhà trường thông báo cho sinh viên chính quy các khóa về kế hoạch tạm nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-nop-no-hoc-phi-hoc-ky-i-va-ii-nam-hoc-2022-2023
Nhà trường đã thực hiện việc thu học phí học kỳ I và II, năm học 2022-2023 tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí. Vì vậy, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp nợ học phí học kỳ I và II, năm học 2022-2023 như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 398
Tổng số lượt truy cập: 13.742.893