Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 24-11-2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của  Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-ĐHNN ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023;

Kết quả tuyển dụng: Theo danh sách đính kèm.

Kết quả tuyển dụng được niêm yết công khai tại Trường Đại học Ngoại ngữ, đăng tại Trang thông tin điện tử của Trường (địa chỉ truy cập:).

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 122
Tổng số lượt xem trang này: 450
Tổng số lượt truy cập: 15.155.680