Thông báo về việc báo cáo tiến độ triển khai đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 24-09-2020

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2020-2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc báo cáo tiến độ triển khai đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020. 

Để đảm bảo công tác báo cáo thực hiện đề tài đúng tiến độ, Nhà trường đề nghị các đơn vị thông báo đến các chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2020 làm báo cáo định kỳ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở (theo mẫu).

Đề nghị các đơn vị tập hợp báo cáo (gồm bản giấy và file mềm) có xác nhận của lãnh đạo các đơn vị về Phòng KH,CN&HTQT trước ngày 10/10/2020 (Email: thidhnn2012@hueuni.edu.vn). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 1.034
Tổng số lượt truy cập: 12.925.832