Thông báo danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2022-2023 15-12-2022

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Đại học Huế ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy Đại học Huế (theo file đính kèm);

Căn cứ Hướng dẫn số 1031/HD-ĐHNN ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (theo file đính kèm);

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-ĐHNN ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023 đối với sinh viên bậc đại học, hình thức đào tạo chính quy của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (theo file đính kèm);

Căn cứ Quỹ học bổng của Nhà trường;

Căn cứ vào điểm học tập của phòng Đào tạo và điểm rèn luyện của phòng CTSV (đã đưa lên dò);

Sau khi thông qua Hội đồng xét học bổng, Nhà trường đã tiến hành xét học bổng theo quy định hiện hành và đưa ra danh sách dự kiến sinh viên nhận học bổng KKHT năm học 2022-2023 theo file đính kèm.

Trong đó, có một số điểm cần lưu ý như sau:  

1. Một số ngành có sinh viên đồng hạng điểm học tập, xếp loại rèn luyện. Vì vậy, Phòng CTSV dựa vào điểm rèn luyện để xét học bổng. 

-          Ngành Ngôn ngữ Anh K17: Sinh viên Xuân Lộc và Toàn Trí được nhận học bổng.

Mã SV

Họ và tên

Lớp

Điểm RL

Xếp loại RL

20F7510834

Đào Xuân

Lộc

ANH K17B

92

Xuất sắc

20F7511231

Nguyễn Toàn

Trí

ANH K17F

92

Xuất sắc

20F7510436

Nguyễn Thị Tuyết

Trinh

ANH K17K

91

Xuất sắc

-          Ngôn ngữ SP Tiếng Anh K18: Sinh viên Bảo Trâm được nhận học bổng

Mã SV

Họ và tên

Lớp

Điểm RL

Xếp loại RL

21F7010040

Nguyễn Hoàng Bảo

Trâm

ANH SPK18B

97

Xuất sắc

21F7010042

Nguyễn Minh

Anh

ANH SPK18A

96

Xuất sắc

2. Ngành Việt Nam học K18: không có sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng.

Đề nghị Lãnh đạo các khoa phổ biến cho trợ lý CTSV, cố vấn học tập và ban cán sự các lớp thông báo cho sinh viên dò kỹ thông tin đến hết ngày 19/12/2022. Sau thời hạn trên, Nhà trường ban hành quyết định sinh viên nhận học bổng KKHT HK1 năm học 2022-2023.

Mọi thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm, Phòng CTSV, SĐT/Zalo: 0979619719.

Trân trọng cảm ơn./.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 8.970
Tổng số lượt truy cập: 13.742.796