Thông báo điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 25-03-2023

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và công văn 694/BGDĐT-KHTC ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ, Trường Đại học Ngoại ngữ đã ban hành Quyết định số 187/QĐ-ĐHNN ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc điều chỉnh mức thu học phí, miễn giảm học phí các hệ đào tạo thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2022-2023 thay thế cho Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN đã ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2022.

 

Nhà trường thực hiện mức thu học phí năm học 2022-2023 cho các hệ đào tạo đang theo học tại Trường như sau:

- Học phí chính quy (hệ đào tạo 4 năm): 280.000đ/tín chỉ.

- Học phí Ngoại ngữ không chuyên: 320.000đ/tín chỉ.

- Học phí các lớp liên thông, bằng 2 (chính quy): 9.800.000đ/HV/năm học.

- Học phí các lớp liên thông, bằng 2 (hệ VLVH): 14.700.000đ/HV/năm học.

- Học phí thạc sĩ: 14.700.000đ/HV/năm học.

- Học phí nghiên cứu sinh: 24.500.000đ/HV/năm học.

Nhà trường sẽ thực hiện việc hoàn trả chênh lệch học phí cho những sinh viên, học viên đã nộp học phí năm học 2022-2023 như sau:

- Đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo đã tốt nghiệp (ra trường) nộp học phí năm học 2022-2023 theo mức thu quy định tại Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN ngày 22 tháng 08 năm 2022: Nhà trường sẽ thực hiện việc hoàn trả chênh lệch học phí vào tài khoản của cá nhân SV, HV trong quý 2/2023 (Phòng KHTC&CSVC sẽ thông báo về việc hoàn trả số tiền thừa, số tài khoản của SV, HV để đối chiếu trước khi thực hiện chi trả).

- Đối với sinh viên, học viên các hệ đào tạo chưa tốt nghiệp đã nộp học phí năm học 2022-2023 theo mức thu quy định tại Quyết định số 1498/QĐ-ĐHNN ngày 22 tháng 08 năm 2022: Nhà trường sẽ hoàn trả phần học phí chênh lệch sang học kỳ tiếp theo của năm học.

Trường đề nghị Lãnh đạo các khoa, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với Phòng KHTC&CSVC thông báo cho sinh viên, học viên các hệ đào tạo đang theo học tại Trường biết thông tin.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 1.303
Tổng số lượt truy cập: 13.532.153