quyet-dinh-khen-thuong-bo-sung-sinh-vien-he-chinh-quy-dat-danh-hieu-sinh-vien-gioi-va-khen-thuong-sinh-vien-he-chinh-quy-dat-danh-hieu-sinh-vien-xuat-sac-nam-hoc-2020-2021
Trường thông báo danh sách sinh viên được khen thưởng hệ chính quy đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” và khen thưởng sinh viên, hệ chính quy đạt danh hiệu “Sinh viên Xuất sắc” năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-xet-duyet-che-do-chinh-sach-nam-hoc-2021-2022
Trường tổ chức xét duyệt chế độ chính sách cho người học là sinh viên của Trường đang học văn bằng thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy năm học 2021-2022, đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên thuộc diện hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt. Cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-ban-hanh-quy-dinh-huong-dan-xet-thi-dua-khen-thuong-cho-sinh-vien
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành kèm theo Quyết định  “Quy định hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng sinh viên chính quy”, vui lòng xem toàn văn Quyết định trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do-616d3d1abb09d
Trong học kỳ I năm học 2021 – 2022, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-khen-thuong-sinh-vien-k14-nam-hoc-2020-2021-va-khen-thuong-tot-nghiep-dai-hoc-he-chinh-quuy-dot-1-nam-2021
Trường thông báo các quyết định khen thưởng sinh viên K14 năm học 2020-2021 và khen thưởng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021. Vui lòng xem chi tiết file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-ve-viec-cap-hoc-bong-scranton-nam-2021
Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo quyết định cấp học bổng Scranton năm học 2021 cho sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại trường, cụ thể như sau: (xem chi tiết trong file đính kèm) Chi tiết...
quyet-dinh-buoc-sinh-vien-thoi-hoc-do-nghi-hoc-khong-phep
Nay buộc thôi học đối với những sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế kể từ học kỳ II năm học 2020 – 2021 (danh sách kèm theo). Lý do: Nghỉ học không phép quá thời gian quy định. Chi tiết...
thong-bao-ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-va-cap-phat-van-bang-cua-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo ban hành "Quy định quản lý và cấp phát văn bằng của trường", vui lòng xem toàn văn thông báo trong file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-xet-chon-hoc-bong-scranton-nam-hoc-2020-2021
Trường tổ chức xét chọn học bổng Scranton năm học 2020-2021, đề nghị các khoa triển khai xét chọn và giới thiệu sinh viên. Cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-nop-hoc-phi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2020-2021
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ II, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ve-viec-sinh-vien-nghi-hoc-khong-co-ly-do
Trong học kỳ II năm học 2020 – 2021, Trường đã thống kê số lượng sinh viên nghỉ học không có lý do (danh sách kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-xet-ket-qua-ren-luyen-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Để triển khai về việc xét kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2020-2021, nhà trường đề nghị Ban cán sự các lớp truyền thống tải các thông báo và biểu mẫu liên quan, đọc kỹ các hướng dẫn, quy chế mới ban hành để tiến hành họp xét và nộp theo đúng thời gian quy định. Chi tiết...
thong-bao-cac-quyet-dinh-ky-luat-sinh-vien-hoc-ky-1-nam-hoc-2020-2021
Căn cứ vào kết luận của Hội đồng xét kỷ luật sinh viên họp ngày 31 tháng 03 năm 2021, trường thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021 cụ thể như sau: (xem toàn văn các quyết định trong file đính kèm) Chi tiết...
thong-bao-bo-sung-giay-to-con-thieu-trong-ho-so-nhap-hoc-khoa-k17
Thực hiện Quy chế của Giám đốc Đại học Huế về chương trình đào tạo đại học, Nhà trường đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của sinh viên khóa tuyển sinh 2020-2024 (khóa K17) và nhận thấy có một số sinh viên chưa nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định (có danh sách và danh mục hồ sơ kèm theo). Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-chinh-thuc-cho-sinh-vien-khoa-16-nam-2021
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) - Đại học Huế năm học 2020-2021; theo kế hoạch, sinh viên khóa 16 của Trường sẽ tham gia học tập tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế từ ngày 01/3/2021 đến ngày 28/3/2021. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường thông báo kế hoạch học GDQPAN chính thức cho sinh viên Khóa 16, cụ thể như sau: Chi tiết...
thong-bao-quyet-dinh-cong-nhan-tot-nghiep-dai-hoc-cho-sinh-vien-he-chinh-quy-dot-2-nam-2020
Nhà trường đã hoàn tất việc in bằng cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2020. Đề nghị sinh viên có tên trong Quyết định tốt nghiệp (file đính kèm) đến Phòng Công tác sinh viên (gặp Chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Tâm) trong giờ hành chính từ ngày 29/12/2020 để nhận bằng. Chi tiết...
thong-bao-to-chuc-trao-hoc-bong-nguyen-truong-to-nam-hoc-2020-2021
Đại học Huế phối hợp với Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa  Việt Nam, trung tâm Giáo dục Nhân đạo Huế và Hội khuyến học Huế tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường tộ cho sinh vien đang theo học tại các trường thành viên Đại học Huế, cụ thể xem ở file đính kèm. Chi tiết...
thong-bao-do-ket-qua-tuan-sinh-hoat-cong-dan-hssv-nam-hoc-2020-2021
Thực hiện Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/08/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV  trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021 và Công văn số 1342/ĐHH-ĐTCTSV ngày 03/9/2020 của Đại học Huế, từ ngày 03/10/2020 đến 26/12/2020 Nhà trường đã tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - HSSV cho tất cả sinh viên các khoá từ K14 đến K17. Chi tiết...
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-no-hoc-phi-hoc-ki-i-nam-hoc-2020-2021-sau-dot-3
Nhằm bảo đảm cho việc thu và nộp học phí theo đúng quy định, Trường thông báo cho Lãnh đạo các khoa, phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và toàn thể sinh viên các khóa về kế hoạch nộp học phí học kỳ I, năm học 2020-2021 như sau: Chi tiết...
thong-bao-ke-hoach-to-chuc-khoa-hoc-gdqp-an-cho-sinh-vien-khoa-16-nam-2021
Thực hiện kế hoạch đào tạo của Đại học Huế và kế hoạch đào tạo giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) – Đại học Huế năm học 2020-2021, Trường thông báo kế hoạch khóa học Giáo dục quốc phòng – an ninh cho sinh viên Khóa 16, cụ thể như sau: Chi tiết...

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 4.716
Tổng số lượt truy cập: 11.401.099