Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Uyên. 24-02-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Uyên 
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài:
Maintaining english language proficiency: the case of upper secondary school teachers in central highland of Vietnam
Xin vui lòng xem các file đính kèm !
Trân trọng !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 616
Tổng số lượt truy cập: 13.852.512